چطور میتوانیم با تابلو خوانی متوجه حجم‌های مشکوک در یک سهم باشیم و چطور تشخیص دهیم که چه زمانی مناسب ورود به بازار بورس یا سهم مورد نظر می‌باشد؟؟ استفاده از فیلتر حجم مشکوک چه سودی دارد ؟؟ آیا خروجی از فیلتر حجم مشکوک سینگال برای خرید یا فروش می‌باشد ؟؟ ادامه خبر ...