تعرفه خدمات

تعرفه خدمات ما:

شما می توانید یکی از بسته های زیر را انتخاب نمایید

 • یک ماهه
 • 150,000 تومان
 • دسترسی به پیامک
 • دسترسی به اخبار
 • دسترسی به مقالات
 • سه ماهه
 • 365,000 تومان
 • دسترسی به پیامک
 • دسترسی به اخبار
 • دسترسی به مقالات
 • شش ماه
 • 775,000 تومان
 • دسترسی به پیامک
 • دسترسی به اخبار
 • دسترسی به مقالات
 • یک ساله
 • 1,260,000 تومان
 • دسترسی به پیامک
 • دسترسی به اخبار
 • دسترسی به مقالات