هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

بهنام شالچی شبستری

فوق لیسانس مدیریت گرایش بازرگانی بین الملل

مدارک حرفه ای

کارشناس عرضه و پذیرش

اصول بازار سرمایه

تحلیلگری بازار سرمایه

مدیریت نهادهای بازار سرمایه

رئیس و عضو هیئت مدیره

کورش شمس

دکتری مدیریت مالی

مدارک حرفه ای

اصول بازار سرمایه

نائب رئیس و عضو هیئت مدیره

محمد علوی ششتمد

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش مالی