آقای سپهر کشاورز کارشناس بازار سرمایه در رابطه با روند جاری بازار بورس به گفتگو با پاداش سرمایه پرداخت و گفت :با خبر انتصاب آقای صالح آبادی به عنوان رئیس بانک مرکزی و عواملی دیگری که در بازار سرمایه در هفته گذشته رخ داد و با توجه به اوضاع سیاسی که بین ایران و آذربایجان ایجاد شد مقداری تاثیر بر روند بازار سرمایه گذاشت، بطوری که آغاز هفته جاری را با افزایش عرضه همراه کرد. ادامه ...